เป้ําหมํายของกํารอบรมนี้คือเพื่อเตรียมผู้เรียนให้มีข้อมูลและทักษะในกํารรับมือกับกํารใช้ควํามรุนแรงในกํารท ําร้ํายจิตใจเด็ก โดยจะเน้นวิธีกํารระบุถึงสัญญําณและเครื่องบ่งบอกต่ํางๆ ของ กํารใช้ควํามรุนแรงในกํารท ําร้ํายจิตใจเด็ก ให้ควํามรู้แก่ผู้เรียนในเรื่องผลกระทบระยะยําวของกํารใช้ควํามรุนแรงในกํารท ําร้ํายจิตใจเด็ก น ําเสนอยุทธศําสตร์ในกํารช่วยเหลือและช่วยให้ผู้เรียนระบุถึงทรัพยํากรท้องถิ่นเพื่อเป็นแนวทํางในกํารเยียวยําผู้ที่ตกเป็นเหยื่อ

Self enrolment (นักเรียน)