person taking picture of childเป้ําหมํายของกํารอบรมนี้คือเพื่อเตรียมผู้เรียนให้มีข้อมูลและทักษะในกํารรับมือกับกํารแสวงหําประโยชน์ทํางเพศจํากเด็กในโลกออนไลน์(OSEC)โดยจะเน้นวิธีกํารระบุถึงสัญญําณและเครื่องบ่งบอกต่ํางๆ ของ กํารแสวงหําประโยชน์ทํางเพศจํากเด็กในโลกออนไลน์(OSEC) ให้ควํามรู้แก่ผู้เรียนในเรื่องผลกระทบระยะยําวของกํารแสวงหําประโยชน์ทํางเพศจํากเด็กในโลกออนไลน์(OSEC)น ําเสนอยุทธศําสตร์ในกํารช่วยเหลือและช่วยให้ผู้เรียนระบุถึงทรัพยํากรท้องถิ่นเพื่อเป็นแนวทํางในกํารเยียวยําผู้ที่ตกเป็นเหยื่อ

เริ่มต้นการฝึกอบรมการคุ้มครองเด็กทางออนไลน์ที่นี่!

เจ้าหน้าที่ Compassion (คอมแพสชั่น) ทุกคนจำเป็นต้องเรียนหลักสูตรนี้

การทำงานโดยตรงกับเด็กไม่ได้เป็นข้อกำหนดในการเรียนหลักสูตรนี้

 

ผ่านประสบการณ์การเรียนรู้ทางออนไลน์นี้ คุณจะมีความเข้าใจตามพระคัมภีร์และหลักคุณธรรมว่าเหตุใดการคุ้มครองเด็กจึงเป็นสิ่งสำคัญ และการคุ้มครองเด็กส่งเสริมผลลัพธ์ที่ดีในเด็กอย่างไร นอกจากนี้ ผู้เรียนยังจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับความคาดหวังสำหรับพฤติกรรมที่เหมาะสมและพฤติกรรมที่ไม่สามารถยอมรับได้สำหรับเด็กตามคำแถลงพันธกรณีในการคุ้มครองเด็กและหลักปฏิบัติของ Compassion (คอมแพสชั่น

หลักสูตรการเรียนรู้การคุ้มครองเด็กทางออนไลน์นี้รวมถึงนโยบายและแนวทางเฉพาะของ Compassion (คอมแพสชั่น) เพื่อการคุ้มครองเด็ก อย่างไรก็ตาม เนื้อหานี้สามารถเข้าถึงได้และเกี่ยวข้องกับผู้เรียนทุกคนที่มีพันธกรณีที่จะดูแลและคุ้มครองเด็กตามที่พระเยซูคริสต์บัญชา

เมื่อจบหลักสูตรนี้ ผู้เรียนจะได้รับคำขอให้ลงนามในคำแถลงพันธกรณี และตกลงที่จะปฏิบัติตามพฤติกรรมที่คาดหวังที่ได้ระบุในหลักสูตรนี้