ไม่รู้ว่าควรเริ่มต้นตรงไหนหรือไม่

เริ่มต้นด้วยการเรียนรู้พื้นฐานทางศาสนาในเรื่องที่เกี่ยวกับเด็กด้วยคริสตจักรและพันธกิจเด็ก!

ไม่รู้ว่าควรเริ่มต้นตรงไหนหรือไม่

เริ่มต้นด้วยการเรียนรู้พื้นฐานทางศาสนาในเรื่องที่เกี่ยวกับเด็กด้วยคริสตจักรและพันธกิจเด็ก!

“เด็ก คริสตจักร และพันธกิจแสดงให้คุณเห็นวิธีการเข้าถึง เตรียมพร้อม และให้อำนาจแก่เด็ก เพื่อเพิ่มผลกระทบในการเปลี่ยนแปลงของเด็ก และเตรียมให้เด็กสร้างผลกระทบต่อไปตลอดทั้งชีวิตที่เหลือของพวกเขา นี่คือวิธีในการเติมพลังให้กับพันธกิจของคริสตจักรของคุณ”

--Luis Bush, วิทยากรกระบวนการระหว่างประเทศ, Transform World Connections

เรียนรู้เพิ่มเติม

การนำทาง

  รายวิชาที่มีอยู่

  เริ่มต้นการฝึกอบรมการคุ้มครองเด็กทางออนไลน์ที่นี่!

  เจ้าหน้าที่ Compassion (คอมแพสชั่น) ทุกคนจำเป็นต้องเรียนหลักสูตรนี้

  การทำงานโดยตรงกับเด็กไม่ได้เป็นข้อกำหนดในการเรียนหลักสูตรนี้

   

  ผ่านประสบการณ์การเรียนรู้ทางออนไลน์นี้ คุณจะมีความเข้าใจตามพระคัมภีร์และหลักคุณธรรมว่าเหตุใดการคุ้มครองเด็กจึงเป็นสิ่งสำคัญ และการคุ้มครองเด็กส่งเสริมผลลัพธ์ที่ดีในเด็กอย่างไร นอกจากนี้ ผู้เรียนยังจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับความคาดหวังสำหรับพฤติกรรมที่เหมาะสมและพฤติกรรมที่ไม่สามารถยอมรับได้สำหรับเด็กตามคำแถลงพันธกรณีในการคุ้มครองเด็กและหลักปฏิบัติของ Compassion (คอมแพสชั่น

  หลักสูตรการเรียนรู้การคุ้มครองเด็กทางออนไลน์นี้รวมถึงนโยบายและแนวทางเฉพาะของ Compassion (คอมแพสชั่น) เพื่อการคุ้มครองเด็ก อย่างไรก็ตาม เนื้อหานี้สามารถเข้าถึงได้และเกี่ยวข้องกับผู้เรียนทุกคนที่มีพันธกรณีที่จะดูแลและคุ้มครองเด็กตามที่พระเยซูคริสต์บัญชา

  เมื่อจบหลักสูตรนี้ ผู้เรียนจะได้รับคำขอให้ลงนามในคำแถลงพันธกรณี และตกลงที่จะปฏิบัติตามพฤติกรรมที่คาดหวังที่ได้ระบุในหลักสูตรนี้


  person taking picture of childเป้ําหมํายของกํารอบรมนี้คือเพื่อเตรียมผู้เรียนให้มีข้อมูลและทักษะในกํารรับมือกับกํารแสวงหําประโยชน์ทํางเพศจํากเด็กในโลกออนไลน์(OSEC)โดยจะเน้นวิธีกํารระบุถึงสัญญําณและเครื่องบ่งบอกต่ํางๆ ของ กํารแสวงหําประโยชน์ทํางเพศจํากเด็กในโลกออนไลน์(OSEC) ให้ควํามรู้แก่ผู้เรียนในเรื่องผลกระทบระยะยําวของกํารแสวงหําประโยชน์ทํางเพศจํากเด็กในโลกออนไลน์(OSEC)น ําเสนอยุทธศําสตร์ในกํารช่วยเหลือและช่วยให้ผู้เรียนระบุถึงทรัพยํากรท้องถิ่นเพื่อเป็นแนวทํางในกํารเยียวยําผู้ที่ตกเป็นเหยื่อ

  เป้ําหมํายของหลักสูตรนี้คือเพื่อเตรียมผู้เรียนรู้ให้มีข้อมูลและทักษะในกํารจัดกํารปัญหําเรื่องกํารทอดทิ้งเด็ก เนื้อหําครอบคลุมเรื่องกํารบอกสัญญําณ และอํากํารของกํารถูกทอดทิ้งได้ ให้ควํามรู้ผู้เรียนเรื่องผลกระทบของกํารทอดทิ้งระยะยําว น ําเสนอยุทธศําสตร์ในกํารให้ควํามช่วยเหลือ และช่วยผู้เรียนให้เข้ําถึงทรัพยํากรท้องถิ่นเพื่อเป็นทํางเลือกในกํารเยียวยํารักษําผู้ที่ตกเป็นเหยื่อ

  เป้ําหมํายของกํารอบรมนี้คือเพื่อเตรียมผู้เรียนให้มีข้อมูลและทักษะในกํารรับมือกับกํารใช้ควํามรุนแรงในกํารท ําร้ํายจิตใจเด็ก โดยจะเน้นวิธีกํารระบุถึงสัญญําณและเครื่องบ่งบอกต่ํางๆ ของ กํารใช้ควํามรุนแรงในกํารท ําร้ํายจิตใจเด็ก ให้ควํามรู้แก่ผู้เรียนในเรื่องผลกระทบระยะยําวของกํารใช้ควํามรุนแรงในกํารท ําร้ํายจิตใจเด็ก น ําเสนอยุทธศําสตร์ในกํารช่วยเหลือและช่วยให้ผู้เรียนระบุถึงทรัพยํากรท้องถิ่นเพื่อเป็นแนวทํางในกํารเยียวยําผู้ที่ตกเป็นเหยื่อ