เป้ําหมํายของหลักสูตรนี้คือเพื่อเตรียมผู้เรียนรู้ให้มีข้อมูลและทักษะในกํารจัดกํารปัญหําเรื่องกํารทอดทิ้งเด็ก เนื้อหําครอบคลุมเรื่องกํารบอกสัญญําณ และอํากํารของกํารถูกทอดทิ้งได้ ให้ควํามรู้ผู้เรียนเรื่องผลกระทบของกํารทอดทิ้งระยะยําว น ําเสนอยุทธศําสตร์ในกํารให้ควํามช่วยเหลือ และช่วยผู้เรียนให้เข้ําถึงทรัพยํากรท้องถิ่นเพื่อเป็นทํางเลือกในกํารเยียวยํารักษําผู้ที่ตกเป็นเหยื่อ

Self enrolment (นักเรียน)